.

دوشنبه 6 بهمن 1399

نماد چهار شرکت بیمه ای در بازار سرمایه به رنک سبز درآمد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۱۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۷ درصد شد.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

لینک خبر