.

یکشنبه 5 اردیبهشت 1400

گزارش تحلیلی عملکرد بیمه در سال 1399

به گزارش اداره کل راوابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی بنابر آمار رسیده، مبلغ حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی به ترتيب در حدود 81.7 و 43.7 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
همچنین بر اساس این آمار، حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور یا متوسط حق بیمه پرداختی توسط هر ایرانی) به 972 هزار تومان رسیده است که در مقایسه با آمار سالیانه  98 حدود 34.3 درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش تغییرات حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب حاکی از 37.8 و 30.5 درصد رشد بوده است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه 98 به ترتیب 31.6 و 19 درصد بود).
نسبت خسارت بازار با 3 واحد کاهش (در مقايسه با سال قبل) به 53.4 درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختی به حق‌بيمه توليدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌های اداری- عمومی شرکت های بیمه در نظر گرفته نمی شود. 
با عنایت به اینکه، بررسی آمار "نسبت خسارت" نمی تواند به دقت "ضریب خسارت" ارزیابی مطلوبی از عملکرد صنعت بیمه در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی آن را نشان بدهد، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق تا زمان بسته شدن صورت های مالی شرکت های بیمه و عدم امکان محاسبه ضریب خسارت (حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضربدر 100)، از شاخص نسبت خسارت استفاده می گردد.
با این تفاسیر مطابق آمار اعلامی 3 رشته‌ درمان (با 75.5%)، حوادث راننده (با 74 %) و شخص ثالث - مازاد (با 64 %) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بيمه داشتند.
در بخش دیگری از این گزارش سهم بخش غيردولتی از حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی صنعت بيمه، به ترتیب حدود 68.5 و 66.8 درصد اعلام شده است (وفق آمار سالنامه 98 این مقادیر به ترتیب 67.7 و 64.4 درصد بود).
میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد 1344 رسیده است (3.2 درصد کاهش نسبت به آمار سالنامه 98). چنانچه این عدد به زیر 1000 برسد، حاکی از فضای رقابتی کامل در بازار بیمه خواهد داشت.  
این گزارش سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی را به ترتیب 33.5، 19.2 و 15.5 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازاراعلام کرده است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه 98 به ترتیب 34.1، 22.9 و14.3 درصد بود).
آمارهای اعلامی در سال 1399 نشان می دهد که در این سال بیش از 68.6 ميليون بيمه نامه صادر و بالغ بر 34.1 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است. 
تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتيب 4.2 درصد کاهش و 42.4 درصد افزایش داشته است. 
کاهش در تعداد بیمه نامه صادره بازار به طور عمده متأثر از عملکرد برخی از شرکت های بیمه است که تعداد بیمه نامه های صادره آنها با سهم قابل توجه 53.4 درصدی از کل بیمه نامه های صادره بازار، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بین 0 تا 6  درصد کاهش داشته و متأثر از عملکرد این شرکتها در بیمه های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده بوده است.
رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (49.3 درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (90.9 درصدی) از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است.
لازم به ذکر است تا قبل از بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه برای سال مالی 1399، این آمار جنبه مقدماتی (اولیه) دارد.

لینک خبر