.

پنج شنبه 27 اسفند 1399

جدول حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه برای بیمه شخص ثالث اعلام شد

حق بيمه پايه ساليانه انواع وسايل نقليه برای بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه در سال 1400 برای تعهدات بدنی ( ديه) 6400 ميليون ريال و تعهدات مالی 160 ميليون ريال با اعمال تخفيف کرونا توسط بیمه مرکزی اعلام شد، این افزایش همزمان با افزایش 45 درصدی نرخ دیه سال 1400 و در نتیجه افزایش نرخ ثالث بوده است. بیمه مرکزی حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه برای بیمه شخص ثالث را به شرح جدول ذیل می باشد: