.

 

متقاضی محترم؛

شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگی عمومی و فروش، کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون که منتج شده از آیین نامه های شماره 75 و 96 مصوب شورای عالی بیمه می باشد، به زودی در همین صفحه اعلام خواهد شد.